český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

O

OBD

Palubní diagnostický systém (On Board Diagnostic System)

Obchodní partner

Obchodní partner je zákazník popř. dodavatel z různého úhlu pohledu.

Obchodní plán

Obchodní plán se skládá z jednoho či více dokumentů, obsahujících firemně specifické strategické projekty a cíle, kterých má být dosaženo ve vymezeném časovém rámci (např. krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý).

Objekt

Konkrétní vyjádření prvku na libovolné hierarchické úrovni (produkt, systém, subsystém, sw modul, dokument atd.) a také konstrukční díl.

Objektivní důkaz

Údaje dokládající existenci nebo pravdivost něčeho.

Odhad stupně zralosti

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Odhadování rizika/management

Rizika se musí předvídat a odhadovat (z pravděpodobnosti výskytu a výše škod, často vyjádřených v možných nákladech). Zkoumají se technická, hospodářská, politická a sociální/kulturní rizika. Je nutno pokusit se rizikům vyhnout, minimalizovat je nebo se musí rozhodnout, na jaké riziko je možno vědomě přistoupit. K tomu slouží metody jako FMEA nebo kontrolní seznamy.

Odchylka

Rozdíl mezi hodnotou charakteristiky (znaku) nebo hodnotou k charakteristice přiřazené a referenční hodnotou. U charakteristik kvality: hodnota charakteristiky nebo hodnota k charakteristice přiřazené mínus referenční hodnota.

Odpovědnost za výrobek

Závazek výrobce nebo jiného subjektu k náhradě poškození zdraví osob, věcných a jiných škod způsobených výrobkem.

Odstranění neshody (vady)

Odstranění neshod, proces odstraňování vad, a odstranění závad jsou synonymní pojmy. Jedná se přitom o souhrnný pojem pro všechna opatření, která slouží k tomu, aby se po výskytu neshody dostaly do výroby pouze díly bez neshody. Analýza příčin patří rovněž pod tento pojem.

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL