český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL

I

ISO/IEC IS 15504

ISO norma, která řeší pravidla hodnocení stupně zralosti pomocí posuzování a obsahuje příklad modelu posuzování procesů. Pro normu ISO/IEC IS 15504 se používá všeobecný pojem „SPICE“.

J

Jednotka (entita)

To, co lze samostatně popsat a pozorovat.

K

Kalibrace

Úplný soubor úkonů, které za stanovených podmínek vedou k odhadu kalibrační funkce na základě pozorování odezvy Y, získaných při referenčních stavech.

Kanban

Metoda sloužící k redukci zásob materiálu ve výrobě jejich řízením na základě poptávky podle principu tahu (pull) např. pomocí karet.

Kapalina pro dodatečnou úpravu

Kapalina, která je mimo zkušební kapalinu potřebná k extrakci nebo analýze, např. rozpouštědlo jako výplachová kapalina filtrů analyzéru k vymytí např. zbytků tuků.

Kavita

Konstrukcí podmíněná dutina v díle (např. slepý otvor), která podle polohy může vést ke vzniku bubliny a v důsledku k neúplnému smáčení kontrolovaných oblastí.

Klient auditu

Organizace nebo osoba žádající o audit.

Kód (code)

Kód zde stojí v roli zdrojového kódu a je vyjádřením logiky, datových struktur vývoje komponent softwaru a dokumentovaných komentářů v programovacím jazyce, takže je možné další zpracování prostřednictvím překladače (např. Assembler, Compiler).

Kombinovaná standardní nejistota

Standardní nejistota výsledku měření, pokud je tento výsledek získán z hodnot určitého počtu jiných veličin. Je rovna kladné druhé odmocnině součtu složek, přičemž těmito složkami jsou rozptyly nebo kovariance těchto jiných veličin vážené podle toho, jak se výsledek měření mění se změnami těchto veličin.

Komplexní produktivní údržba (TPM - Total Productive Maintenance)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL