český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
ALL

A

Absorbance (Extinkce):

Částicí vyvolaná změna intenzity osvětlení podmíněná absorpcí a rozptylem.

AdBlue®

AdBlue® se využívá k čištění výfukových plynů u automobilů se vznětovým motorem. Jedná se o čirý, netoxický oztok močoviny (AUS32). AdBlue® se uchovává v odděleném zásobníku v blízkosti palivové nádrže s naftou. Nemísí se s naftou.

Akreditační orgán

Oprávněný orgán provádějící akreditaci.

Analýza příčin

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Analýza spokojenosti zákazníka

Pod pojmem analýza spokojenosti zákazníka se rozumí vyhodnocení dat získaných měřením spokojenosti zákazníka.

Archivace

Archivace je dlouhodobé, uspořádané, chráněné uchovávání dokumentů a dat zabezpečené proti změnám.

Archivační lhůta*)

Archivační lhůta je časový interval po skončení doby užívání dokumentu, na konci archivační lhůty mohou být dokumenty zlikvidovány.

Atributivní kontrola (kontrola srovnáváním)

Porovnání kontrolovaného objektu se vzorem/šablonou a stanovení zda nejsou překročeny předepsané meze. Skutečná odchylka kontrolované veličiny od jmenovité hodnoty se přitom nedá stanovit.

Audit

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu.

Auditor

Osoba s prokázanými osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí k provádění auditu.

Automotive SPICE®

Model posuzování procesu v souladu s ISO/IEC 15504, který byl popsán speciálně pro vývoj řídicích jednotek pro automobilový průmysl. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Autosar

Automotive System Architecture (architektura systémů pro automobilový průmysl). Iniciativa automobilového průmyslu ke standardizaci softwaru řídících jednotek.

Autosar-domény

Kategorie pro členění řídicích jednotek podle účelu použití: podvozek, pohonné ústrojí, telematika, karoserie.

B

Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku)

BSC je postup, který umožňuje převádět vize a strategie organizace na cíle a ukazatele. Základní myšlenkou je propojení stanovených finančních cílů s výkonnostními perspektivami týkajícími se zákazníků, interních procesů a pracovníků. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.4.

Bilance nejistot (pro jedno měření nebo jednu kalibraci)

Tabulka, která shrnuje výsledky odhadů resp. statistických analýz složek nejistoty, které přispívají k nejistotě výsledku měření.

Blokování

Blokování (deadlock) je situace, kdy je pro další průběh program blokován, protože dva nebo více dílčích procesů čekají na činnost jiného procesu.

Brainstorming

Brainstorming (také Brain writing) je jednoduše použitelná metoda hledání nápadů nebo sběru návrhů řešení. Cílem je shromáždit bez komentářů pokud možno co nejvíce nápadů/řešení (např. metodou dotazování pomocí karet) včetně neobvyklých tak, aby mohly být v druhém kroku podrobeny vyhodnocení.

C

CAQ-System

CAQ-System je souhrnný pojem pro informační systémy, které jsou využívány speciálně pro podporu procesů managementu kvality (Computer Aided Quality Assurance).

Certifikační orgán

(všeobecně) Orgán, která provádí certifikaci.

Cíl kvality

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 13. Stav týkající se definovaných nebo očekávaných charakteristik a vlastností produktu, kterých má být dosaženo. Dosažení cíle musí být měřitelné.

Citlivost důkazu

Spodní hranice týkající se detekovatelnosti.

CMM, Capability Maturity Model

CMM jako model stupně zralosti ve vývoji softwaru (Capability Maturity Model for Software) je rámcovým nástrojem, který popisuje prvky efektivního procesu vývoje softwaru. CMM přitom popisuje evoluční vícestupňovou cestu od improvizovaného, chaotického procesu ke zralému, disciplinovanému procesu.

CMMI, Capability Maturity Model Integrated for Systems Engineering/Software Engineering

CMMI je rozvinutý model zralosti postavený na bázi CMM integrovaný do systémového a softwarového inženýrství. Vyjádření stupně zralosti v rámci hodnocení sw procesů může probíhat po dvou liniích reprezentace modelu: prezentace stupně (zjištění stupně zralosti z pevně přiřazených klíčových procesů ("staged representation")) a průběžná prezentace (zjišťování stupně zralosti pro každý klíčový proces ("continuous representation")). CMMI je v podstatě kompatibilní s ISO IEC TR 15504.

D

Data o reklamaci

Data o reklamaci představují data, která mají souvislost s reklamací a vznikají v průběhu reklamačního procesu.

Data, významná pro kvalitu

Data významná pro kvalitu jsou data (ve smyslu informací), která v rámci systému managementu kvality v organizaci vznikají nebo do něj vstupují.

Databáze znalostí (Lessons Learned)

Dokumentace k využití shromažďovaných zkušeností.

Diagnóza

Diagnóza umožňuje rozpoznání vad nebo poruch systému a slouží k analýze chybných stavů tohoto systému za účelem odstranění vad.

Diagram příčin a následku (Ishikawa/diagram rybí kostry)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 11.

Dlouhodobá způsobilost

Slouží k posouzení kvalitativní způsobilosti za reálných podmínek procesu po náběhu sériové výroby v přiměřeném časovém intervalu. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Doba používání

Doba používání dokumentů je časový úsek, během kterého se dokument používá k řízení kvality. Liší se podle druhu dokumentu. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 1.

Dočasné (prozatímní) opatření

Dočasná opatření jsou časově omezená opatření (okamžitá opatření nebo „containment action“) sloužící k tomu, aby rozpoznané neshody (vady), a jejich účinky na výrobu a výsledný produkt byly neprodleně všemi prostředky zmírněny popř. omezeny; např. zastavení stroje. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Dodavatel

Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.

Důkaz neshody

Nesoulad s tolerancí je jednoznačně prokázán, pokud leží výsledek měření Y (naměřená hodnota y včetně rozšíření nejistoty měření U) mimo tolerance. Produkt musí být v tomto případě odmítnut.

Důkaz shody

Pokud leží výsledek měření Y (naměřená hodnota y včetně rozšíření nejistoty měření U) v rámci tolerance, je shoda s tolerancí jednoznačně prokázána a produkt může být přijat.

Dynamické chování

Schopnost software zajistit přiměřené časy odezvy a časy průběhu procesů za definovaných podmínek.

E

Efektivnost

Rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy.

Eskalace, stupně eskalace

Předání problému, který není možno vyřešit na dané organizační úrovni, na nejbližší vyšší rozhodovací úroveň podle stanovených pravidel.

Etalon

Etalon, etalon měření: měřicí zařízení nebo referenční materiál mající účel reprezentovat jednotku, nebo jednu nebo více známých hodnot jedné veličiny, k uchování či reprodukci, aby bylo možno porovnáním na sebe navázat jeden měřicí přístroj s druhým.

Evidence

Doložení provedených aktivit, zpravidla k předloženému produktu.

H

Hardware

Hardware (např. mechanická část motoru) kategorie pojmu „produkt“.

Horní hranice koncentrace (OPZ)

Hodnota koncentrace, u které činí koincidenční chyba více než 5 %.

I

Informační technologie (IT, něm. EDV)

EDV vyjadřuje v němčině elektronické zpracování dat (Elektronische Daten- Verarbeitung), dnes častěji nazývané IT ( v němčině Informations-Technik).

Infrastruktura

Systém vybavení, zařízení a služeb potřebných pro provoz organizace.

Iniciativa výrobců software (HIS - Hersteller-Initiative Software)

Různá pracovní sdružení německých výrobců automobilů (Audi AG, BMW Group, Daimler AG, Porsche AG, VOLKSWAGEN AG), kteří spolupracují v oblasti nekonkurenčních témat týkajících se vývoje software pro řídící jednotky, kromě jiného spolupracují i v oblasti posuzování procesů.

Instrukce (návodka) k procesu/postupu

Instrukce k procesu/postupu jsou podrobná zadání, která jsou potřebná ke splnění stanovených činností vztahujících se ke kvalitě. Jsou zaváděny do užívání podle stanovených pravidel (např. podpis).

Integrita dat

Zajištění toho, že data jsou chráněna před nepřípustnou změnou nebo přístupem.

Interval nejistoty

Intervaly v blízkosti tolerančních mezí, pro které se nedá v důsledku nejistoty měření jednoznačně prokázat buď shoda a nebo neshoda. Jestliže výsledek měření Y (naměřená hodnota y včetně rozšíření nejistoty měření UMP) obsahuje jednu toleranční mez, nelze prokázat shodu ani neshodu.

Interval neshody

Interval mimo toleranci, zvětšený o rozšířenou nejistotu měření UMP.

Interval shody

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Ishikawův diagram

Nazývaný také diagram rybí kostry nebo diagram příčin a následku.

ISO/IEC IS 15504

ISO norma, která řeší pravidla hodnocení stupně zralosti pomocí posuzování a obsahuje příklad modelu posuzování procesů. Pro normu ISO/IEC IS 15504 se používá všeobecný pojem „SPICE“.

J

Jednotka (entita)

To, co lze samostatně popsat a pozorovat.

K

Kalibrace

Úplný soubor úkonů, které za stanovených podmínek vedou k odhadu kalibrační funkce na základě pozorování odezvy Y, získaných při referenčních stavech.

Kanban

Metoda sloužící k redukci zásob materiálu ve výrobě jejich řízením na základě poptávky podle principu tahu (pull) např. pomocí karet.

Kapalina pro dodatečnou úpravu

Kapalina, která je mimo zkušební kapalinu potřebná k extrakci nebo analýze, např. rozpouštědlo jako výplachová kapalina filtrů analyzéru k vymytí např. zbytků tuků.

Kavita

Konstrukcí podmíněná dutina v díle (např. slepý otvor), která podle polohy může vést ke vzniku bubliny a v důsledku k neúplnému smáčení kontrolovaných oblastí.

Klient auditu

Organizace nebo osoba žádající o audit.

Kód (code)

Kód zde stojí v roli zdrojového kódu a je vyjádřením logiky, datových struktur vývoje komponent softwaru a dokumentovaných komentářů v programovacím jazyce, takže je možné další zpracování prostřednictvím překladače (např. Assembler, Compiler).

Kombinovaná standardní nejistota

Standardní nejistota výsledku měření, pokud je tento výsledek získán z hodnot určitého počtu jiných veličin. Je rovna kladné druhé odmocnině součtu složek, přičemž těmito složkami jsou rozptyly nebo kovariance těchto jiných veličin vážené podle toho, jak se výsledek měření mění se změnami těchto veličin.

Komplexní produktivní údržba (TPM - Total Productive Maintenance)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Komunikace

Komunikace mezi obchodními partnery probíhá klasickou formou osobního rozhovoru, vzrůstá ale také forma výměny dat a informací prostřednictvím elektronických médií; např. telefon, telefax, e-mail, nebo přímý přenos dat od jednoho CAQ systému k druhému.

Komunikační systém

viz Routing-System.

Konsignační sklad

Sklad produktů, které jsou do okamžiku převzetí zákazníkem v majetku dodavatele.

Kontrola dávky statistickým výběrem (Skip-Lot-Prüfung)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Kontrola měřením (měření)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Kontrola; inspekce

Hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáváním.

Kontrolní seznam (checklist)

Kontrolní seznam jako standardizovaný soubor otázek k ověření/hodnocení činností, procesů atd. by mě být vytvořen pro nejdůležitější kroky projektu. Předlohy a náměty lze nalézt v literatuře.

Kořenová příčina (příčiny)

Kořenová příčina je příčina, která po opakovaném dotazování: Proč došlo k neshodě/neočekávané situaci?“ nevede k žádné další struktuře nižší úrovně; často je chápána jako „kořen“ neshody (vady).

Koučování (coaching)

Koučování je proces směrování jednotlivce nebo skupiny, jehož cílem je pomocí vhodných metod vyřešit blokování vnímání ve vztahu k systému popř. postoj k roli a navodit procesy samostatného jednání. Vedoucí by měl sám, nebo společně se svými pracovníky změnit situaci tak, aby lépe využívali vlastní schopnosti při řešení problémů a při zvládání pracovních požadavků nebo lépe používat samotné techniky. Koučování se přitom používá ve dvou formách: 1. Koučování jako úloha vedení, tzn., že vedoucí provází své pracovníky, podporuje je a radí jim. 2. Koučování interními nebo externími trenéry, kteří jako neutrální osoby stojící mimo poskytují metodickou podporu přiměřeně stanovenému cíli.

Krátkodobá způsobilost

Muže být použita tehdy, když je k dispozici málo dílů ze sériové výroby, např. k přejímce strojů a výrobních zařízení. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Kritická charakteristika

Kritické charakteristiky jsou charakteristiky . - u kterých existuje bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a života vycházející z produktu, - které závisí na dodržování právních předpisů (např. emise) podle individuálního odhadu rizika. U kritických charakteristik se jedná o část naplnění definice pojmu zvláštní znaky (charakteristiky) tak, jak se pojem používá v ISO/TS 16949:2009.

Kusová výroba

Výroba jediného produktu případně v opakovaných zakázkách (tzv. zakázková výroba).

Kvalita

Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik.

L

LFT (něm - Lieferant)

Zkratka (v němčině) pro dodavatele, viz dodavatel.

M

Management konfigurace

Jako součást managementu projektu se nasazuje „management konfigurace“ tam, kde probíhá u zákazníka montáž/úprava a předání do provozu. Pod tímto pojmem se rozumí všechny aktivity, které se mají koordinovat a provádět na místě montáže.

Management kvality

Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality.

Management projektu

Plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o všech aspektech projektu a motivování všech zúčastněných dosáhnout cílů projektu.

Management projektu (klasický)

Průběh projektu je smysluplným způsobem rozdělen do jednotlivých fází aby bylo možno na jedné straně včas rozpoznat rizika, tzn. moci korigovat cíle a popř. odstoupit od záměru, a na straně druhé strukturován do větších bloků za účelem sledování dosažení cíle v jednotlivých milnících. V níže uvedeném svazku VDA je zvolen jako prototyp 3fázový model.

Měření

Měření je experimentální postup, pomocí kterého se zjišťují hodnoty fyzikálních veličin jako násobky jednotky nebo referenční hodnoty.

Měření spokojenosti zákazníka

Měření spokojenosti zákazníka měří kvalitu výkonů, tak, jak je zákazník skutečně vnímá.

Měřicí systém

Kombinace měřidel a často jiných přístrojů jakož i potřebných činidel a obslužných zařízení, která jsou uspořádána a přizpůsobena poskytovat informace používané ke generování naměřených hodnot veličiny ve specifikovaných intervalech pro veličiny specifikovaných druhů.

Měřicí zařízení

Měřicí zařízení: měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou nezbytné pro realizaci procesu měření.

Měřicí zařízení

Měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou potřebné pro realizaci procesu měření.

Měřidlo

Zařízení používané k provedení měření buď samostatně, nebo ve spojení s doplňkovým zařízením.

Metoda

Je to podle prostředků a účelu plánovaný postup, který vede k technickým dovednostem při řešení teoretických a praktických úloh.

Metoda Delphi

Technika prognózování, která se na základě existujících znalostí expertů realizuje vícestupňovým dotazováním, vyhodnocováním a shrnutím. Při vhodném výběru expertů poskytuje kvalitativně hodnotné výsledky.

Metoda karet (dotazování pomocí karet)

Shromažďování příspěvků ve formě zápisu klíčových slov. Následně se karty s podobným obsahem rozdělí do skupin. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 11.

Metoda kolujících karet

Varianta metody karet. Účastníci zaznamenají svůj nápad na kartu a předají ji svému sousedovi. Ten doplní své návrhy a předá opět dále svému sousedovi. Karty se poté zpracují obdobným způsobem jako při metodě karet.

Metrika

Číselné znázornění vlastnosti. Metrika musí umožňovat porovnání s referenční hodnotou.

Meziprodukt (polotovar)

Výsledek práce, který se dále zpracovává v zavedeném procesu.

Mikrokontrolér (Microcontroller)

Elektronický počítač, procesor, paměť a spínací obvody IN/OUT sdružené na jediném křemíkovém čipu.

Mikroprocesor (Microprocessor)

Čip, který představuje centrální paměť mikropočítači vybavených systémů. Mikroprocesor řídí zpracování dat v systému, ovládání vstupů a výstupů, periferních a paměťových zařízení.

Milník

Okamžik rozhodování v průběhu projektu.

MIME

Víceúčelová nadstavba internet mailingu (Multipurpose Internet Mail Extensions).

Mnohočlenná MIME

Mnohočlenná MIME zpráva obsahuje více částí (Bodyparty), která je přenášena v podobě dat (také binárních dat).

Močovina

Organická sloučenina s chemickým vzorcem (NH2)2CO.

Model

Formální znázornění zakládající se na abstrakci a idealizaci důležitých strukturálních a funkčních vlastností definovaného výřezu reálného světa.

Model posuzování procesu

Jedná se o rozšíření rozsahu tzv. referenčního modelu procesu o aspekty základny zkušeností/praktik, specifické poznámky a rozpracované produkty a v rozsahu stupně zralosti o generické praktiky a zdroje.

Modularita

Stupeň, ve kterém subsystém, nebo komponent softwaru sám o sobě uzavřený, obsahuje logické jednotky (sw moduly), které jsou vzájemně propojeny. Komplexita propojení těchto sw modulů musí být přehledná a ovladatelná.

Morfologické skříňky

Systematická metoda hledání nápadů. Řešení problému může být dosaženo jeho rozložení na jednotlivé aspekty, jež se dále mohou ještě měnit. Pomocí libovolných kombinací vznikají četné nové cesty řešení, takže vzrůstá pravděpodobnost přiblížt se k možnému optimálnímu stavu. Unáhlená řešení oproti tomu způsobí, že budou dosavadní deficity rychle rozpoznány.

Motivace

Pod pojmem "motivace" se rozumí připravenost pracovníků podávat výkony. Povědomí o kvalitě se projevuje v postoji jednotlivých pracovníků k zájmům kvality.

Muda/ Mura/ Muri

Výchozí body zlepšování (součást Toyota Production Systems), český výraz: plýtvání/nerovnoměrnost/přetížení.

N

Náprava

Opatření k odstranění zjištěné neshody.

Nástroje testování

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 13.

Návaznost

ISO 10012:2003. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.4, VDA svazek 5.

Návrh pro výrobu a montáž (DFMA - Design for Manufacture and Assembly)

Metoda optimalizace konstrukčního řešení a výrobních nákladů, snížení počtu dílů, zkrácení doby návrhu, redukce nákladů na montáž a zvyšování kvality.

Nejistota měření

Parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, jež mohou být důvodně přisuzovány k měřené veličině.

Neshoda

Nesplnění požadavku.

Neshoda

Nesplnění stanovených požadavků.

Neustálé zlepšování

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.2, VDA Svazek 6.4.

Nulová četnost (OPZ)

V módu počítání zobrazených částic za časovou jednotku se jedná o situaci, kdy je senzor naplněn čistou neproudící kapalinou. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 19.

O

OBD

Palubní diagnostický systém (On Board Diagnostic System)

Obchodní partner

Obchodní partner je zákazník popř. dodavatel z různého úhlu pohledu.

Obchodní plán

Obchodní plán se skládá z jednoho či více dokumentů, obsahujících firemně specifické strategické projekty a cíle, kterých má být dosaženo ve vymezeném časovém rámci (např. krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý).

Objekt

Konkrétní vyjádření prvku na libovolné hierarchické úrovni (produkt, systém, subsystém, sw modul, dokument atd.) a také konstrukční díl.

Objektivní důkaz

Údaje dokládající existenci nebo pravdivost něčeho.

Odhad stupně zralosti

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Odhadování rizika/management

Rizika se musí předvídat a odhadovat (z pravděpodobnosti výskytu a výše škod, často vyjádřených v možných nákladech). Zkoumají se technická, hospodářská, politická a sociální/kulturní rizika. Je nutno pokusit se rizikům vyhnout, minimalizovat je nebo se musí rozhodnout, na jaké riziko je možno vědomě přistoupit. K tomu slouží metody jako FMEA nebo kontrolní seznamy.

Odchylka

Rozdíl mezi hodnotou charakteristiky (znaku) nebo hodnotou k charakteristice přiřazené a referenční hodnotou. U charakteristik kvality: hodnota charakteristiky nebo hodnota k charakteristice přiřazené mínus referenční hodnota.

Odpovědnost za výrobek

Závazek výrobce nebo jiného subjektu k náhradě poškození zdraví osob, věcných a jiných škod způsobených výrobkem.

Odstranění neshody (vady)

Odstranění neshod, proces odstraňování vad, a odstranění závad jsou synonymní pojmy. Jedná se přitom o souhrnný pojem pro všechna opatření, která slouží k tomu, aby se po výskytu neshody dostaly do výroby pouze díly bez neshody. Analýza příčin patří rovněž pod tento pojem.

OFTP

Přenosový protokol sw nástroje (ODETTE File Transfer Protocol).

Okamžitá opatření

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Opakovaná vada (0km)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Opakovaná vada (z pole/z provozu)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Opakované použití

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 13.

Opatření

Opatření je cílená činnost, která má vést k tomu, že se aktuální, ale nežádoucí situace v budoucnu změní požadovaným a dohodnutým způsobem.

Opatření k nápravě

Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace.

Opatření k odstranění

viz Nápravné opatření.

Oprava

ISO 9000:2005

Organizace

Skupina osob a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů.

Organizační struktura

Stanovení odpovědností, pravomocí a vztahů mezi lidmi.

Ověřování (verifikace)

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.1, VDA svazek 6.2, VDA svazek 6.4, VDA svazek 13.

Ověřování vhodnosti strojů

Ověřování vhodnosti strojů je kvalifikační zkouška strojů, které jsou nasazeny při výrobě jednotlivých produktů.

P

Payload

Pojem „Payload“ vyjadřuje uživatelská data, která jsou vyměňována během komunikace mezi dvěma obchodními partnery.

Plán auditu

Popis činností a uspořádání organizace auditu.

Plán kvality

Dokument, v němž je specifikováno, které postupy a související zdroje se musí pro specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu použít, kdo je používá a kdy se používají.

Plán projektu

K plánu projektu náleží plán nákladů, termínů s milníky, plán nasazení pracovníků. Plán projektu je živý dokument a odráží jak skutečný stav projektu, tak stav požadovaný. Obsahuje obyčejně požadavky na plánování návrhu produktu a procesu.

PLANETS

Plant Location Analysis NETwork System (metoda analýzy umístění závodu).

Plánování experimentů (DoE - Design of Experiments)

Cílem této metody je optimalizace procesů a systémů a jejich efektivní nastavení. Faktory ovlivňující proces popř. systém se podle plánu experimentů cíleně volí tak, aby bylo nalezeno optimum jednoho, nebo více definovaných cílových hodnot výstupů z procesu (např. optimální kombinace vstřikovacích trysek, směsi atd. k dosažení co možná nejvýhodnějšího spalování). Základem metody jsou statistické postupy založené na maximálním využití informací z výsledků experimentů, které slouží k cílenému plánování posloupnosti experimentů a jejich vyhodnocení.

Platforma

Technické vyjádření prvku na libovolné hierarchické úrovni (např. systém, subsystém, hw/sw komponent), u kterých existuje možnost, při dodržení důležitých vlastností, pomocí změn a úpravou parametrů nebo odvození vytvořit jednoduchým způsobem obdobné řešení.

Podávání zpráv (reporting)

Pravidelné, formalizované podávání zpráv přes hranice (hierarchických) úrovní slouží k informování vedení i pracovníků. Sdělovány a sledovány musí být zvláště dosažený výkon, termíny, náklady a možné, nebo již vzniklé problémy.

Poka-Yoke (zamezení vadám)

Systém (metoda) sloužící k zabránění vzniku neúmyslných vad, příp. jejich včasnému odhalení.

Politika kvality

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.1, VDA svazek 6.2.

Popis vady, z pohledu dodavatele

Analytický, kvalifikovaný popis, vysvětlení vady, způsob selhání. Dodavatel popíše neshodu produktu např. „ozubené kolo podávacího zařízení CD přehrávače je zlomené“.

Popis vady, z pohledu zákazníka

Popis symptomu odchylky. Zákazník typicky popisuje zjevné příznaky vady, např. „CD nejde vysunout”

Postup

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.1, VDA svazek 6.2.

Posuzovaná organizační jednotka (něm. zkratka ZO)

Posuzovaná organizační jednotka. V oblasti vývoje se zpravidla posuzuje jeden nebo více útvarů v organizaci. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Posuzování (Assessment)

Formalizované a standardizované hodnocení procesů organizační jednotky podle srovnávacího modelu (referenční model procesu). Zkušenost posuzovatele ovlivňuje s ohledem na situaci hodnocení.

Posuzovatel (Assessor)

Role osoby při posuzování. Při posuzování klade otázky a hodnotí odpovědi.

Použitelnost zkušebního zařízení

Použitelnost zkušebního zařízení je dána situací kdy zkoumané tolerance jsou větší než nejmenší zkušební tolerance Tmin.

Pozastavení

Pozastavení je synonymem pojmu reklamace. U zákazníka se vyskytla odchylka, která byla vytknuta dodavateli. Částečně se dokument, kterým je dodavateli dána na vědomí informace o předložení vadného zboží (např. Protokol o zkoušce), rovněž nazývá „pozastavení”.

Požadavek

Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné.

Požadavek

Požadavek je vyjádření v souvislosti s dokumentem, sdělující kritéria, která se mají splnit, má-li být prohlášena shoda s dokumentem a z nichž nejsou dovoleny žádné odchylky.

Pracovní instrukce

Podrobné popisy provádění úkolů a jejich záznamů. ISO/TR 10013:2001.

Pracovní produkt (Work products)

Pracovní produkt je cokoli vytvořené zaměstnancem v rámci jeho pracovní činnosti.

Praktiky

Používané postupy práce.

Prevence

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.3

Preventivní opatření

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.2.

Prezentace zpětné vazby (Feedback)

Krok procesu na konci posuzování, při kterém tým posuzovatelů poskytuje časné zpětné informace k výsledkům posuzování. Zahrnuje zpravidla důležité silné stránky a podněty ke zlepšení, popř. představí předběžný profil stupně zralosti.

Procedura

Ohraničená část sw, která na základě vstupních parametrů produkuje výstupy.

Proces

Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.

Proces integrace

Pod pojmem proces integrace se rozumí proces přesahující systémy, přičemž komunikace mezi systémy je založena na bázi XML – zpráv.

Proces neustálého zlepšování (KVP)

Synonymum neustálého zlepšování: Opakující se činnosti pro zvyšování schopnosti plnit požadavky.

Proces výstavby (Build-Process)

Tvorba komponentů (verzí) softwaru na bázi zdrojového kódu (Quellcodes) v použitelné formě schopné distribuce (např. na datovém nosiči nebo v programové paměti mikrořadiče)

Produkt

Výsledek procesu.

Profil stupně zralosti

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Program

Prováděcí část software.

Program auditů

Jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel.

Projekt

Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný k dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

Projekt tvorby software

Pro software definuje CMM projekt jako „Akce, která vyžaduje koncentraci nákladů a vztahuje se na analýzu, specifikaci, návrh, vývoj, testování a/nebo údržbu sw komponent a příslušnou dokumentaci, která je součástí systému. Projekt tvorby sw může být součástí většího projektu, který realizuje systém skládající se z HW a SW.

Prokazování

Prokazování je činnost, kde se pomocí dokumentů dokládá, že dosažená výkonnost (produktu nebo služby) odpovídá požadavkům.

První vzorek

Vzorek, vyrobený výhradně na zařízení a podle postupů za podmínek odpovídajících sériové výrobě a/nebo vyroben částečně v rámci mezních podmínek sériové výroby.

Přejímka/převzetí

Přejímka je písemné prohlášení o převzetí produktu odběratelem (v právním slova smyslu). V rámci přejímky se provádí řada zkoušek, pomocí kterých se odběratel přesvědčí, že se produkt chová v souladu se specifikovanými požadavky.

Přepracování

Opatření provedené na neshodném produktu tak, aby byl ve shodě s požadavky.

Přezkoumání

Činnost provedená k určení vhodností, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů.

Příčina neshody

Příčina neshody je příčina, která je za vznik neshody (spolu)odpovědna.

Příručka kvality

Dokument, v němž je specifikován systém managementu kvality organizace.

Q

QDX

Zkratka pro pojem „Quality Data eXchange“. Jedná se o standardizovaný popis rozhraní v XML formátu, s jehož pomocí je možná přímá výměna dat o kvalitě mezi CAQ systémy obchodních partnerů. QDX byl vyvinut a definován v letech 2002 až 2004 na objednávku VDA-QMC pracovní skupinou 7, a od té doby je nepřetržitě zdokonalován.

QM – metodická směrnice

QM – metodické směrnice jsou speciálními zadáními, které jsou potřebné ke splnění stanovených činností vztahujících se ke kvalitě. Jsou zaváděny do užívání podle stanovených pravidel (např. podpis).

R

R-díly

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Referenční modelu procesu

V referenčním modelu procesu jsou požadavky na proces stanoveny závazně. V rozsahu procesu zahrnuje proces ID (např. MAN.3), označení procesu, účel ("Purpose") a výstupy ("Outcomes"), v rozsahu stupně zralosti označení stupňů zralosti a atributy procesu.

Reklamační proces

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA-zadání pro transport zpráv v QDX.

Rekvalifikace (kontrola rozměrů a funkční zkoušky)

Kontrola rozměrů a ověřování funkčnosti podle aplikovatelných technických norem zákazníka na materiál a funkci, jak je specifikováno v plánech kontroly a řízení. Výsledky musí být k dispozici pro přezkoumání zákazníkem. (pojem z normy ISO/TS 16949 čl. 8.2.4.1).

Riziko

Možnost, že se vyskytne událost, která způsobí lidské nebo materiální ztráty či škody popř. zpochybní dosažení cíle. K posouzení rizika se kromě jiného bere v úvahu pravděpodobnost výskytu události vedoucí k škodám, nebo ztrátám, včasné rozpoznání a očekávaný rozsah škod při výskytu události. Rizika při návrhu sw jsou významná rizika projektu nebo procesu, která se musí během trvání projektu sledovat, hodnotit a zvládat.

Rozhraní

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Rozlišení (indikačního zařízení)

Nejmenší rozlišitelná odchylka dvou údajů indikačním zařízení.

Rozpětí stupňů plnění

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 13.

Rozpracování funkcí kvality, Dům kvality, Quality Function Deployment (QFD)

QFD (Quality Function Deployment) je metodou (QM nástrojem), vyvinutou v sedmdesátých letech v Japonsku. Slouží k vyšetřování požadavků zákazníka a jejich přímou transformaci do požadovaných technických specifikací. Metodický přístup se zakládá na oddělování požadavků zákazníka (CO?) od technických charakteristik produktu a funkcí (JAK?).

Rozšiřitelnost

Snadnost, se kterou je možno prvek/modul změnit nebo přidat pro např. zvýšení kapacity paměti nebo zlepšení funkčnosti (srovnej s ISO 9126 „Charakteristiky kvality pro software“).

Run@rate

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Ř

Řada 1, ..n (Tier 1, ..., n)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Řízení

Důsledně uzavřený zpětnovazební okruh, který zahrnuje stanovení cílů, měření dosažení cílů a z toho odvozená nápravná opatření a opatření ke zlepšení (např. PDCA).

Řízení neshody

Definované postupy k zachycení, ohodnocení, odstranění a dokumentování neshod za účelem jejich trvalého odstranění.

Řízení pomocí cílů (MBO - Management by Objectives)

Vedení pomocí cílových dohod tak, aby bylo nadřízeným vedení usnadněno a byla podporována vlastní iniciativa a motivace zaměstnanců. Předpokladem jsou zavedené postupy tvorby, sledování a navigace cílů.

S

SCR

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Minimální požadavky na systém managementu v řetězci výrobců a distributorů AdBlue® .

Sériová výroba

Výroba produktů stejného druhu a ve stejném provedení v opakovaných zakázkách.

Sériová výroba

Výroba produktů stejného druhu a stejného provedení na základě opakovaných objednávek.

Sériové zkoušky

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 7 (CD ROM).

ship-to-line

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Shoda

Splnění požadavku.

Shoda

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Shoda produkce (Conformity of Production)

Shoda produkce se zákonnými požadavky.

Schopnost být testován

Stupeň, ke kterému sw komponent nebo modul umožňuje a usnadňuje stanovit testovací kritéria a provést odpovídající testy vlastností.

Six Sigma

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 13.

Služba

Jedna ze čtyř nadřazených kategorií produktu ISO 9000:2005. Nejméně jedna činnost nezbytně prováděná na rozhraní mezi dodavatelem (3.3.6) a zákazníkem (3.3.5) a je obecně nehmotná. Poskytování služby může zahrnovat např.: – činnost prováděnou na hmotném produktu dodaném zákazníkem (např. na opravovaném automobilu), – činnost prováděnou na nehmotném produktu dodaném zákazníkem (např. vyúčtování příjmů pro vypracování daňového přiznání ), – dodání nehmotného produktu (např. poskytnutí informací v souvislosti s předáváním znalostí), – vytvoření prostředí pro zákazníka (např. v hotelích a restauracích). Software se sestává z informací a je obecně nehmotný, může být ve formě přístupů, transakcí nebo postupů (3.4.5). Hardware je obecně hmotný a jeho množství je zjistitelnou charakteristikou (3.5.1).

Směrnice

Směrnice představuje závazný rámec jednání pro celou organizaci, např. vyúčtování cestovních náhrad.

SOAP

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA-zadání pro přenos QDX zpráv.

Software

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se dlišuje): VDA svazek 13. Programy, procedury, pravidla a/nebo data a každá k nim přidružená dokumentace, která se vztahuje k provozu počítačového systému. Pro potřeby této publikace se používá pojem sw komponenty.

Soupis požadavků (Lastenheft)

Soubor požadavků stanovený zadavatelem na dodavatele a výkonnost dodavatele v rámci zakázky.

Specifikace

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.2.

Specifikace (Soupis technických požadavků, Pflichtenheft)

Dodavatelem na základě soupisu požadavků poskytnutého zadavatelem zakázky (zákazníkem) rozpracované realizační údaje.

SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Spokojenost zákazníka

Vnímání zákazníka týkající se stupně plnění jeho požadavků.

Spolehlivost

Souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a faktorů, které ji ovlivňují: bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby.

Sponzor

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Standardní nejistota (měření)

Nejistota vyjádřena jako směrodatná odchylka výsledku měření.

Standardní produkt

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 6.4.

Statistické metody

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.4.

Stížnost

Vyjádření nespokojenosti, vůči organizaci ve vztahu k jejich produktům nebo k jejímu samotnému procesu vyřizování stížností, přičemž se explicitně nebo implicitně očekává odpověď nebo vyřešení.

Střední doba mezi poruchami (MTBF)

Průměrná doba mezi dvěma poruchami. Jinak vyjádřeno, celková doba provozu dělená celkovým počtem poruch.

Střední doba opravy (MTTR)

Průměrná doba potřebná k opětovnému uvedení stroje do specifikovaného stavu.

Stupeň zralosti

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Stupeň zralosti produktu

Stupeň, ve kterém produkt během návrhu/vývoje odpovídá v definovaném termínu požadovanému stavu.

Substrátový disk (Wafer)

Tenký výbrus monoktrystalu - plochá deska z čistého křemíku, na které se vytvářejí integrované obvody.

Subsystém

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 13.

Systém

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.2, VDA svazek 6.4.

Systém managementu

Systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů.

Systém managementu kvality (QMS)

Systém managementu pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality.

T

Techniky plánování

Úlohy plánování zahrnují kromě jiného analýzu a optimalizaci zadání, plánování průběhu a termínů. K tomuto účelu je k dispozici velký počet technik, jako např. plán opatření (termínů), úsečkové diagramy (např. Ganttův diagram), síťový graf, plán struktury projektu a jiné.

Testování

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 13.

Tolerance

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces. Tolerance = rozdíl přípustné horní a dolní hodnoty, nebo také rozdíl horní mezní odchylky a dolní mezní odchylky. Tolerance uvažované charakteristiky je definována jako rozdíl mezi dvěma danými hodnotami a tím zadanými hodnotami kvantitativních charakteristik.

Třída čistoty vzduchu

Obsah částic v okolním vzduchu, který ve stavu klidu zkoumaného provozu nepřekračuje stanovený maximální objemový podíl částic definované velikosti.

Turbulentní proudění

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 19.

Tým auditorů

Jeden nebo více auditorů provádějících audit.

Tým posuzovatelů (Assessorenteam)

Skupina všech posuzovatelů organizace, kteří se na posuzování podílejí. Tým posuzovatelů by se měl skládat z minimálně dvou osob, z nichž jedna je tzv. vedoucí posuzovatel (odpovědný posuzovatel). Rozhodování se provádí ve shodě celého týmu.

Ú

Účinnost

Vztah mezi dosaženým výsledkem a použitými zdroji.

U

Ukazatel FPY (First Pass Yield)

Procentní podíl výsledků, jichž bylo dosaženo v průběhu procesu napoprvé správně a bez víceprací.

Ú

Úroveň kontaminace (Contamination Level)

Rozmezí počtu částic, označené příslušným kódovým číslem, např. kódové číslo 5 vyjadřuje počet částic od 16 do 32.

Úroveň praktik

Vztažná úroveň v modelu Automotive SPICE®, která na základě úrovně praktik a generických zkušeností určuje proces. Silné stránky a potenciál ke zlepšování na této úrovni se vztahují na všeobecně běžná očekávání realizovaných na bázi zkušeností. Plnění těchto očekávání není v každém případě závazné, odpovídá ale všeobecně dobré praxi při realizaci procesů.

U

Uvolnění

Povolení k postoupení do další etapy procesu.

Uznání, obchodní

Uznání, obchodní, je uznání finančních požadavků souvisejících s reklamací zákazníkem. Obchodní uznání je v tomto kontextu pouze předběžné uznání navrhovaných hodnot. Skutečný obchodní proces probíhá mimo tento proces.

Uznání, technické

Uznání, technické, nastává, pokud dodavatel (analogicky zákazník) po odpovídající zkoušce došel k závěru, že reklamovaný díl je vadný, popř. neodpovídá dohodnutým požadavkům a on je (dodavatel) odpovědný za odchylku (původce odchylky). Technickým uznáním nejsou uznány žádné finanční požadavky ze strany zákazníka (viz obchodní uznání).

V

Vada

Nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití.

Vada z 0-km

Jsou to vady, které se vyskytnou u OEM při dodání, montáži nebo při konečné kontrole.

Validace

Potvrzení prostřednictvím objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo pro specifickou aplikaci byly splněny.

Validace

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny.

Validace procesů výroby a poskytování služeb

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Vědomosti (v kontextu)

Znalosti a zkušenosti organizace týkající se produktů a procesů, jako např. vlastnosti a funkce produktu, proces návrhu/vývoje a výroby, metody a standardy.

Vedoucí posuzovatel (Lead-Assessor)

Vedoucí týmu posuzovatelů, který je odpovědný za řádné provedení posouzení v souladu s normou a za správnost výsledků. Je předepsána minimální kvalifikace ("Competent Assessor"). Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Verze

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 13.

Vhodnost měřicího systému

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Vhodnost procesu měření

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Vhodnost procesu měření

Vhodnost procesu měření pro předpokládanou úlohu v kontrolním procesu s výhradním přihlédnutím k požadavkům na přesnost (rozšířenou nejistotu měření). U variabilních zkoušek (měření) je vhodnost prokázána, pokud ukazatel gPP, poměr rozšířené nejistoty vůči tolerancím (gPP = 2.U/T) nepřekročí předem stanovené mezní hodnoty.

Vyjádření, krátké

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Výkonnost

Stupeň možnosti podat specifikovaný nebo očekávaný výkon.

Výplachová kapalina

Pro analýzu důležitá zkušební kapalina pro odstranění a zachycení částic, které případně ulpí při extrakci na povrchu zkoušeného objektu nebo na zkušebním zařízení.

Výroba

Zhotovování produktů ve fázi výroby a/nebo montáže.

Výrobní prostředek

Pod pojmem výrobní prostředek se rozumí všechna zařízení a jejich části, které slouží k výrobě, úpravě, zkoušení, transportu, skladování a montáži produktů zákazníka (např. stroje, zařízení, nástroje, přípravky, měřidla).

Vývojové prostředí

Soubor nástrojů, které podporují vývojové (klíčové) procesy. Patří sem, kromě jiného, nástroje plánování, nástroje návrhu, simulátory a generátory, nástroje konfigurace.

Vznik produktu

Proces zahrnující všechny činnosti od prvotního záměru až po výrobu.

Vzorek

Hmotná jednotka, která je podrobována kontrole kvality ze zvláštních důvodů, nebo je potřebná v rámci kontroly kvality.

W

WSDL (Webservice Description Language)

Webservice Description Langure

X

XML

XML je zkratka pro eXtensible Markup Language (rozšiřitelný znakový jazyk) a slouží k zobrazení hierarchické struktury dat ve formě textových dat. XML se nasazuje zejména pro výměnu dat mezi dvěma počítačovými systémy, zvláště přenášených přes internet.

XSD

Definiční schéma XML (XML Scheme Definition)

Z

Zabránění neshodě

Zabránění neshodě popisuje všechna opatření, která zabrání (opakovanému) výskytu té samé neshody. Zde se jako synonymum používá pojem preventivní opatření. Patří sem optimalizace výrobního procesu nebo podstatná konstrukční změna součásti.

Zahájení (Kick-Off)

Krok procesu posuzování, ve kterém posuzující a posuzovaná organizace projednávají společně průběh posuzování.

Zahajovací jednání (Kick-off Meeting)

Pracovní jednání celého projektového týmu při zahájení projektu. Cílem je společné pochopení cílů projektu, očekávání zadavatele, vyjasnění použití procesů a metod a příslušných odpovědností členů týmu. K tomu náleží projednání plánu projektu a poskytnutí odpovídajících zasvěcených informací (např. ostatní projekty se styčnými body, dílčí projekty). Účastní se představitelé jednotlivých útvarů.

Zákazník

Organizace nebo osoba, která přijímá produkt.

Zaměření procesu HIS (HIS Process Scope)

Předvýběr určitých procesů z oblasti automobilového průmyslu (Automotive SPICE®), které se realizují u každého výrobce automobilů zastoupených v HIS, pokud jsou při posuzování použitelné. (ENG.2 - ENG.10, SUP.1, SUP.8- SUP.10, MAN.3, ACQ.4).

Záznam

Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech.

Záznam o posouzení (Assessment-Log)

Formální dokumentace posuzovatele pro provádění posouzení. Prostřednictvím záznamu o posouzení prokazuje posuzovatel své aktivity vůči certifikačnímu orgánu.

Zboží

Zboží je v případě hmotných produktů souhrnným pojmem pro díly, součástky, komponenty, rozsah dodávky, dodávku atd.

Zjištění z auditu

Výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu.

Zkouška

Stanovení (hodnoty) jedné nebo více charakteristik podle určitého postupu.

Zkoušky prvních vzorků

Zkoušky prvních vzorků jsou rozměrové, materiálové, funkční a jiné zkoušky prováděné na prvních vzorcích a zohledňující všechny specifikace dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem. Pro určené charakteristiky se musí dohodnout a provést statistická vyhodnocení, např. důkaz o způsobilosti strojů a procesů.

Zpětnovazební (regulační) okruh

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Zpráva (zkušební protokol) o prvních vzorcích

Zprávou (zkušební protokol) o prvních vzorcích prokazují příslušné odborné útvary dodavatele výsledky prvního vzorkování odběrateli. Ve zprávě se musí popsat produkty a materiály, které byly vyrobeny výhradně sériovými provozními prostředky za sériových podmínek.

Zpráva o ověření sériové výroby

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 7 (CD ROM).

Způsob selhání

Způsob selhání je v rámci popisu neshody dodavatelem popis bližších okolností, které k neshodě vedou: např. „při teplotách pod 10°C dochází z důvodů ztíženého chodu mechaniky CD přehrávače k přetížení podávacího mechanismu“. Je součástí popisu neshody ze strany dodavatele.

Způsobilost procesu

Hodnota statistického odhadu výsledné charakteristiky výstupu procesu, kterým se prokazuje, že je proces ve statisticky zvládnutém stavu.

Způsobilost stroje

Způsobilost stroje je dána vzhledem ke sledované charakteristice porovnáním tolerancí a variability výroby při jednom výrobním nastavení. Zjišťování a prokazování probíhá zpravidla pomocí matematicko-statistických metod, přičemž je zohledněna jen krátkodobá variabilita při rozsáhlém vyloučení na stroji nezávislých faktorů ovlivňujících proces.

Ztráty

"Interní ztráty" jsou ztráty v důsledku nedostatečné kvality vzniklé před expedicí. Vznikají ze snížené efektivnosti práce v důsledku víceprací, špatná ergonomie atd. Jsou to také náklady na neshody, které vyplývají z neplnění kvalitativních požadavků na produkt před expedicí (např. opakované provedení služby, opakovaná výroba, přepracování, opakované zkoušky, zmetky..). „Externí ztráty“ jsou hmotné i nehmotné ztráty vzniklé po expedici, které byly identifikovány po expedici jako důsledky nedostatečné kvality.

Zvláštní vzorek

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 7 (CD ROM).

Ž

Životní cyklus produktu

Fáze vzniku a užívání produktu až k jeho konečnému vyřazení z provozu.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
ALL